Ochrana oznamovatelů

Podávání oznámení

Společnost KPDH strojírna s.r.o. zavedla interní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., známého jako ZOO, pro přijímání, zpracování a ochranu oznámení, ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

KPDH strojírna s.r.o. informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání a vyřízení oznámení. Oznamovatel je chráněn a nemůže být vystaven odvetným opatřením, s výjimkou těch případů, kdy uvádí vědomě nepravdivé informace. Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu, zejména rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, diskriminace, přeložení nebo převedení na jinou práci, pracovní posudek, ostrakizace, neumožnění odborného rozvoje, změna rozvržení pracovní doby, vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky.

Podle ZOO mohou být oznámeny případy protiprávního jednání ve společnosti KPDH strojírna s.r.o. nebo osoby ve spojení s touto společností, které porušují zákony nebo platné právní předpisy v různých oblastech. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).
Oznámení musí obsahovat údaje umožňující identifikaci oznamovatele, zejména se jedná o jméno a příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele.

Anonymní oznámení nejsou přijímána.

Společnost KPDH strojírna s.r.o. má zavedený interní oznamovací systém, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování a správu oznámení, a nastavuje lhůty pro vyřízení oznámení.

Oznamování protiprávního jednání je možné prostřednictvím různých kanálů, jako jsou:

e-mailová adresa: whistleblowing@kpdhstrojirna.cz k níž má přístup pouze příslušná osoba
poštovní adresa: Střádalů 681/68, 7018 00 Ostrava – Kunčičky doporučeným dopisem nebo s doručenkou
osobně: písemně, v listinné podobě příslušné osobě v době 8:00 až 14:00 hod
externí oznamovací systém provozovaný Ministerstvem spravedlností: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.
Společnost KPDH strojírna s.r.o. nepřijímá oznámení od osob, které nejsou zaměstnanci společnosti nebo s ní nějakým způsobem spojeny podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Příslušnou osobou se rozumí zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení, která se jako jediná může seznamovat s oznámeními a posuzovat je. Ve společnosti KPDH strojírna s.r.o. je touto činností pověřená Monika Ondrušíková.

Proces oznámení musí být vyřízen pověřenou osobou do 7 dnů od přijetí oznámení a do 30 dnů musí oznamovateli oznámit výsledek přezkoumání. Lhůtu lze prodloužit dvakrát o 30 dnů. Pověřená osoba je také povinna navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.